Adgang til biologisk materiale

Danmarks Nationale Biobank lagrer millioner af biologiske prøver, som kan udleveres til konkrete forskningsprojekter

Mange prøver stammer fra forskningsprojekter eller nationale screeninger. Det betyder at data på donorer og screeningsresultater ofte er tilgængelige. Derudover vil man som forsker kunne linke til data om eksempelvis donors alder, køn, diagnose og operationsprocedurer via det Nationale Biobankregister.

Overblik over biologiske prøver og diagnose i Danmarks Nationale Biobank

Biologiske prøver i Danmarks Nationale Biobank
Serum
4.200.000
Filterpapir blodprøver (bl.a. PKU-kort)
2.200.000
Plasma
1.300.000
Fuldblod
560.000
DNA
510.000
Urin
310.000
Blodkoagel
188.000
Fostervand
70.000
Spyt
70.000
Buffy coat
60.000
Navlestrengsblod
60.000
Proteiner fra filterpapir blodprøver
50.000
Spinalvæske
30.000
DNA fra fæces
20.000
Perifert blod mononukleære celler (PBMC)
1.500
Brystmælk
600
I alt 9.630.100
Adgang til biobankens prøver kan opnås i fire trin.
Adgang til biobankens prøver kan opnås i fire trin.

1) For at få adgang til det biologiske materiale skal projektet anmeldes til en videnskabsetisk komité (VEK). Det er et krav i dansk lovgivning, at alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, hvori der indgår humant biologisk materiale, har opnået godkendelse. Forskere fra udlandet, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, enten i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, kan få adgang til materiale fra DNB. Ligeledes kan danske og udenlandske virksomheder, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, få adgang til materiale fra DNB.

2) Når godkendelse er opnået, ansøges gennem den fælles nationale indgang til biologi og data, Forskerservice ved Sundhedsdatastyrelsen. Ansøgningen videresendes herefter til det Koordinerende Center, som varetager den videre sagsgang.  Ud over VEK-godkendelse, skal der ligeledes indsendes projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og godkendelse fra økonomisk ansvarlig af, at der findes midler til at dække udgifter ifm. fremfinding af prøver. Findes de ønskede prøver i eksterne biobanker, kan det Koordinerende Center stå for kommunikationen med de pågældende biobanker, således at forskeren kun skal ansøge om adgang ét sted. Det Koordinerende Center kan ligeledes vejlede og rådgive om adgang til materiale.

3) Alle indkomne ansøgninger behandles af Biobankens Indstillingsudvalg (BIU). Udvalget består af følgende medlemmer: 2 personer udpeget af SSI, herunder formanden, 1 person udpeget af det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom, 1 person udpeget af Danske Regioner, og 1 person udpeget af foreningen Danske Patienter. BIU vurderer ansøgninger i den rækkefølge de modtages og tilstræber at svare forskeren inden for 1 måned efter modtagelse af komplet ansøgning.

4) Der aftales vilkår for udlevering mellem DNB's laboratorium og forskeren. Der udleveres normalt ikke mere end 100 µl serum/plasma eller 1 µg DNA. Prøverne fremfindes og udleveres.

Ydelse Prøveantal Pris
Fremfinding fra manuelt lager

Under 500

500 og over

30,-

25,-

Fremfinding fra automatiseret lager   10,-
Pipettering

Under 500

500 og over

30,-

20,-

DNA-ekstraktion, konc.-best. og normalisering   95,-
Omformattering til nye rør (meget afh. af størrelse på projekt)   5-25,-